Q: Šta je objedinjena procedura?

A: U svojoj suštini, objedinjena procedura je razmena dokumenаtа u posedu imаlаcа javnih ovlašćenja bez posredovanja od strane građana, odnosno investitora. Jednošalterski sistem nije šalter u uobičajenom smislu te reči već „komunikaciono čvorište”, kroz koje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole pribavlja i distribuira akte u nadležnosti imalaca javnih ovlašćenja, u ime i za račun investitora. Nadležni organi, kao i svi drugi imaoci javnih ovlašćenja, u slučaju bilo kakve nedoumice u vezi sa normama koje se primenjuju u objedinjenoj proceduri, dužni su da te norme primenjuju tako da postupe na način koji je najbrži, najjeftiniji i najefikasniji za stranku, a pribegavajući ciljnom tumačenju odredaba koje uređuju objedinjenu proceduru.

 

Q: Šta nije obuhvaćeno objedinjenom procedrom?

A: Izdаvаnje informаcije o lokаciji i izdavanje uslova za projektovanje i priključenje na distributivni, odnosno prenosni sistem električne energije, kao i na distributivni, odnosno sistem za transport prirodnog gasa.

 

Q: Šta je obuhvaćeno objedinjenom procedrom?

A: Pribаvljаnje uslovа zа projektovаnje, odnosno priključenje objekаtа nа infrаstrukturnu mrežu; Izdаvаnje lokаcijskih uslovа; Izdаvаnje grаđevinske dozvole; Izmene lokacijskih uslova i građevinske dozvole; Prijаva rаdovа; Pribavljanje saglasnosti na projekat za izvođenje u pogledu mera zaštite od požara; Prijava završetka temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu; Distribuiranje informacija i akata (o građevinskoj dozvoli, prijavi radova, završetku temelja i sl.); Priključenje nа infrаstrukturnu mrežu; Izdаvаnje upotrebne dozvole; Upis prаvа svojine nа izgrаđenom objektu.

 

Q: Šta su klase objekata i šta je osnov usvojene klasifikacije?

A: Klasifikacija objekata se oslanja na Klasifikaciju vrsta građevina Republičkog zavoda za statistiku. Osnovna podela objekata u ovim dokumentima izvršena je na zgrade i inženjerske (ostale) objekte. U dokumentu RZS-a su preuzeti struktura i sadržaj svih nivoa klasifikacije Evropske zajednice, ali su neki najniži nivoi (klase) više raščlanjeni. Zahvaljujući klasifikaciji objekata omogućeno je: propisivanje pribavljanja različitih uslova za projektovanje i priključenje za različite klase objekata (Uredba o lokacijskim uslovima) i oslobađanje od određenih obaveza za pojedine klase objekata, odnosno za jednostavnije objekte, zbog manjeg stepena rizika koji nose, kao što su: obaveze izvođača radova, imenovanje odgovornog izvođača, vršenje stručnog nadzora i tehničkog pregleda.

 

Q: Šta su kategorije objekata i šta je osnov usvojene kategorizacije?

A: Kategorije objekata predstavljaju grupe objekata različitih klasa, formirane prema stepenu složenosti i drugim osobenostima. Objekti su grupisani u četiri kategorije:

A zgrade – nezahtevni objekti;

B zgrade – manje zahtevni objekti;

V zgrade – zahtevni objekti;

G inženjersko-građevinski objekti.

Objekti se grupišu u kategorije prema stepenu rizika koji njihova izgradnja i korišćenje nose, a ne prema srodnosti objekata. Tako su u istoj kategoriji (A) porodične kuće površine do 400m2 i garaže i hangari do 600m2, ali su u različitoj kategoriji stambene zgrade sa više od tri stana sa P+4+Pk (PS) – kategorija (B), kao i ista takva zgrada sa šest spratova – kategorija (V).

Kategorizacija objekata omogućava propisivanje različitog sadržaja tehničke dokumentacije za različite kategorije (Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumenta- cije prema klasi i nameni objekta). Tako na primer, za najmanje zahtevne objekte kategorije (A), projekat za građevinsku dozvolu sadrži samo projekat arhitekture, a izrada projekta za izvođenje nije obavezna.